ข้อมูลและตัวแปร

posted on 17 Oct 2006 23:00 by theera in Visual-Basic

ข้อมูลและตัวแปร 

ชนิดของข้อมูล การใช้งานตัวแปร และค่าคงที่ ที่ใช้กับ Visual Basic ไม่ว่าโปรแกรมประยุกต์ใด ภาษาใด สิ่งที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ตัวแปร ค่าคงที่และ ชนิดของข้อมูล ของภาษานั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เห็นข้อจำกัดต่างๆ ในภาษานั้น ๆ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพราะตัวแปรและค่าคงที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล ที่จะต้องนำไปใช้งาน ประมวลผล และแสดงสิ่งที่ได้จากการประมวลผล

ชนิดของข้อมูล

Visual Basic มีชนิดของข้อมูลหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ตัวเลขที่มีทศนิยม ข้อความ ตัวเลขทางการเงิน ค่าทางตรรกะ เป็นต้น ข้อมูลแต่ละชนิด จะใช้พื้นที่ในการเก็บไม่เท่ากัน รวมถึงความเร็วในการประมวลผลก็แตกต่างกันด้วย สามารถแบ่งชนิดของข้อมูลที่ใช้กัน Visual Basic ได้ดังตารางต่อไปนี้

ชนิดข้อมูล

รายละเอียด 

หน่วยความจำ 

Boolean

เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ)

2 Bytes

Byte

เก็บค่าเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255

1 Byte

Currency


ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง มีค่าระหว่าง - 922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807

8 Bytes

Date

ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา

8 Bytes

Double

ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง 4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 ค่าลบอยู่ระหว่าง - 1.79769313486232E308 ถึง -4.94065645841247E-324

8 Bytes

Integer

เก็บค่าเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -32768 ถึง 32767

2 Bytes

Long

ใช้เก็บเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

4 Bytes

Object

ใช้สำหรับแทนวัตถุที่ Visual Basic สนับสนุน

4 Bytes

Single

ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 และค่าลบอยู่ระหว่าง -3.402823E38 ถึง -1.401298E45

4 Bytes

String

ใช้เก็บ